Preloader

JURIDISCHE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING
Dit het gegevensbeschermingsbeleid van de gemeente Blanes. Het verwijst naar de gegevens van natuurlijke personen waar ze in de uitoefening van haar bevoegdheden en functie mee in contact komt. Naast de toeristische functies van de gemeente Blanes, zijn sommige verwerkingen het resultaat van dienstleveringen aan andere openbare administraties die hun functies aan deze hebben gedelegeerd. De verwerking wordt uitgevoerd in naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016) en de nationale wetgeving inzake deze materie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke van persoonlijke gegevens is de Gemeente Blanes (verder de Gemeente genoemd), met CIF P1702600F en domicilie in de Passeig de Dintre, 29, Blanes (CP 17300), telefoon 972379300, e-mail ajuntament@blanes.cat,www.blanes.cat.

Wat zijn onze criteria bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de gegevensverwerking volgen we volledig de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
a) We verwerken ze op een legale manier (enkel wanneer we een rechtsgrond hebben die ons dit toelaat, en op transparante wijze t.a.v. de belanghebbende.
b) Ze zijn bestemd voor de expliciete en wettelijke doeleinden die we uiteenzetten bij het verkrijgen ervan. We zullen ze later niet verwerken op een manier die niet compatibel is met deze doeleinden.
c) We behandelen enkel de passende, relevante gegevens, beperkt tot wat in elk geval en voor elk doeleinde nodig is.
d) We zetten ons in om de gegevens bijgewerkt te houden.
e) We houden ze bij gedurende de tijd die nodig is, in naleving van de wetgeving die de bewaring van publieke informatie regelt.
f) We passen de passende technische of organisatorische maatregelen toe om niet-toegestane of onwettige verwerking, verlies, vernietiging of accidentele beschadiging te vermijden.

Wie is de Functionaris voor Gegevensbescherming?
De Functionaris voor Gegevensbescherming is de persoon die de naleving van het beleid inzake gegevensbescherming van de Gemeente Blanes superviseert en erover waakt dat de persoonsgegevens op passende wijze worden verwerkt en dat de rechten van personen worden beschermd. Hieronder valt het beantwoorden van twijfels, suggesties of klachten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Afgevaardigde Gegevensbescherming op het adres: Passeig de Dintre, 29 , Blanes (CP 17300) of via e-mail: proteccio.dades@blanes.cat.

Met welk doeleinde behandelen we de gegevens en aan wie geven we die door?
De Gemeente verwerkt de gegevens voor de uitoefening van haar bevoegdheden en functies. De diensten van de Gemeente worden beschreven op de website ervan. Een volledige beschrijving van de verwerking en de doeleinden waartoe de gegevens bestemd zijn, vindt u in het Register van de Verwerkingsactiviteiten.

Contact.
We reageren op de vragen van de mensen die de contactformulieren op onze website gebruiken. De gegevens worden enkel voor dit doel gebruikt en niet aan derden doorgegeven.

Verzending van informatie.
Met de expliciete instemming van elke persoon gebruiken we de contactgegevens die deze ons meegedeeld hebben om hen op de hoogte te houden van onze initiatieven, diensten of activiteiten. We doen dit via verschillende kanalen, in functie van waar iedere persoon mee heeft ingestemd. Ze worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.

Wat is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking?
De gegevensverwerking die we uitvoeren heeft verschillende rechtsgrondslagen, al naargelang de aard van elke verwerking.
Naleving van wettelijke verplichtingen.
De gegevensverwerking in de context van administratieve procedures wordt uitgevoerd volgens de regelgeving van elk van deze procedures. Ze wordt uitgevoerd in naleving van wettelijke verplichtingen.

Opdrachten van algemeen belang vervullen.
De verwerking die voortvloeit uit onze dienstlevering wordt gerechtvaardigd door het nastreven van het algemeen belang. Ook de beelden die we verkrijgen uit de bewakingscamera’s worden verwerkt om het algemeen belang te dienen.

Het vervullen van een contractuele of precontractuele relatie.
We verwerken de gegevens van onze leveranciers volgens de eigen regelgeving inzake aanneming van de publieke sector, in de graad en het bereik nodig voor de afwikkeling van de contractuele relatie. In een andere zin, maar ook in het kader van contractuele of precontractuele relaties, verwerken we gegevens van personen die deelnemen aan selectieprocessen of die door onze instelling worden aangeworven.

Op basis van instemming.
Wanneer we informatie over onze initiatieven, services of activiteiten verzenden, verwerken we de contactgegevens van de ontvangers met hun expliciete instemming.

Hoe lang houden we de gegevens bij?
De bewaartermijn van de gegevens wordt bepaald door verschillende facturen, voornamelijk het feit of de gegevens nog steeds nodig zijn om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze in elk geval werden verzameld. Op de tweede plaats worden ze bewaard om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijk aansprakelijkheden voor de verwerking van gegevens door de Gemeente, en om te voldoen aan vereisten van andere openbare administraties of gerechtelijke organen.
Bijgevolg dienen de gegevens te worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om hun wettelijke of informatieve waarde te bewaren, of om de naleving van de wettelijke verplichtingen aan te kunnen tonen, maar niet voor een periode die langer is dan nodig in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.
In bepaalde gevallen, zoals wanneer de gegevens in de boekhouding en facturatie zijn opgenomen, verplicht de fiscale wetgeving ons om ze te bewaren totdat de aansprakelijkheden inzake deze materie verjaard zijn.
In het geval dat de gegevens uitsluitend verwerkt worden op basis van de instemming van de belanghebbende, worden deze bewaard totdat deze persoon zijn instemming intrekt.
Ten slotte worden beelden die via de bewakingscamera’s worden verkregen, gedurende maximum een maand bewaard, hoewel ze in het geval van incidenten die dit rechtvaardigen, bewaard kunnen worden gedurende de tijd die nodig is om de politie- en veiligheidsorganen of gerechtelijke organen te helpen.
De wetgeving die de bewaring van publieke documentatie regelt, en de adviezen van de Comisión Nacional de Acceso, Evaluavión y Selección Documental zijn doorslaggevend voor de criteria die wij volgen bij de bewaring of verwijdering van gegevens.

Welke rechten hebben personen in verband met de gegevens die wij verwerken?
Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, hebben de mensen van wie we gegevens verwerken de volgende rechten:
Te weten dat ze verwerkt worden. Elke persoon heeft op de eerste plaats het recht om te weten dat we zijn/haar gegevens verwerken, ongeacht of er al een voorgaande relatie heeft bestaan.
Ingelicht te worden bij de verzameling. Wanneer de persoonsgegevens van de belanghebbende zelf worden verkregen, moet deze op het ogenblik dat hij/zij deze geeft, duidelijke informatie hebben over de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn, over wie de verwerkingsverantwoordelijke is en wat de voornaamste aspecten zijn die uit deze verwerking voortvloeien.
Toegang te hebben Een heel ruim recht dat omvat welke persoonsgegevens precies het voorwerp zijn van de verwerking, voor welk doeleinde ze verwerkt worden, of ze aan derden worden meegedeeld, of het recht om een kopie te krijgen en te weten welk de voorzien bewaartermijn is.
De rectificatie vragen. Dit is het recht om incorrecte gegevens te verbeteren die door ons worden verwerkt.
De verwijdering vragen. Onder bepaalde omstandigheden bestaat het recht om te vragen dat de gegevens worden verwijderd wanneer ze, onder andere redenen, niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden en die hun verwerking rechtvaardigden.
De beperking van verwerking vragen. In bepaalde omstandigheden erkent men ook het recht om te vragen dat de verwerking van gegevens wordt beperkt. In dit geval worden ze niet meer verwerkt en worden ze enkel bewaard voor de uitoefening van of verdediging van klachten, in overeenstemming met het Algemeen Gegevensbeschermingsreglement.
Op overdraagbaarheid. In gevallen voorzien in de wetgeving wordt het recht erkend om de eigen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd standaardformaat dat door machines kan worden gelezen, en deze over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor gegevensbescherming als de belanghebbende dit zo beslist.
Zich te verzetten tegen de verwerking. Een persoon kan motieven aanbrengen in verband met zijn individuele situatie, motieven die met zich meebrengen dat zijn gegevens niet meer worden verwerkt voor zover hem/haar dit nadeel kan berokkenen, uitgezonderd om wettelijke redenen of ter uitoefening van of verdediging tegen klachten.
Om geen informatie te ontvangen. We geven onmiddellijk gevolg aan de vragen om geen informatie meer te ontvangen van onze activiteiten en diensten, wanneer deze verzendingen enkel gegrond zijn op de toestemming van de ontvangende persoon.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of verdedigen?
De rechten die we hierboven hebben opgesomd, kunnen worden uitgeoefend via een aanvraag bij de Gemeente op ons postadres of via de andere contactmogelijkheden vermeld in het documenthoofd.
Als u geen bevredigend antwoord hebt gekregen betreffende de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij het Catalaanse Gegevensbeschermingsagentschap via de formulieren of andere kanalen die op hun website beschikbaar zijn (www.apd.cat).
In elk geval, of het nu is om een klacht in te dienen, opheldering te vragen of suggesties te doen, kunt u zich richten tot de Afgevaardigde voor Gegevensbescherming via een bericht aan het e-mailadres proteccio.dades@blanes.cat

X